Print
Super User
Hits: 1395

PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osoba zodpovedná za ochranu  osobných údajov :
Štefan Sýkora,  tel. +421 903 609 314, 053/4541755, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. sk.

Správca dát: Štefan Sýkora , Podzámková 28, 053 04 Spišské Podhradie – prevádzka : Penzion    

                     Podzámok, Podzámková 28, 053 04 Spišské Podhradie
 

Zákazník: Fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa

Nariadenie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov


 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Predmetom týchto podmienok je zabezpečenie spracovania osobných údajov zákazníkov získaných v rámci obchodnej činnosti Ubytovacieho zariadenia a ďalej zakotvenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o týchto získaných informáciách, a to v rozsahu a za podmienok stanovených týmito podmienkami.
 2. Ubytovacie zariadenia sa v súlade s týmito podmienkami zaväzuje spracovávať osobné údaje zákazníkov. Tieto podmienky sú zhotovené v rozsahu práv a povinností, ktoré pri spracovaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavca vyplývajú z príslušných právnych predpisov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („Nariadenie“).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČANLIVOSŤ

 1. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov.
 2. V súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb je Ubytovacie zariadenie povinné spracovávať osobné údaje hostí. S týmito údajmi pracujú najmä: a. Recepčná b. Manažér c. Marketingový pracovník 2
 3. Vyššie uvedení užívatelia boli poučení o citlivosti osobných údajov. S osobnými údajmi hostí zaobchádzajú výhradne v rámci služieb poskytovaných ubytovacím zariadením. Ubytovacie zariadenie ani zamestnanci neposkytujú osobné údaje hostí ďalším subjektom.

DPO (DATA PROTECTION OFFICER)

 Poverencom Ubytovacieho zariadenia je Štefan Sýkora – konateľ firmy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 INFORMÁCIE O ZÁKAZNÍKOCH 

 1. Ubytovacie zariadenie má zákonnú povinnosť uchovávať o svojich hosťoch niektoré osobné údaje, a to najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo a typ dokladu, prípadné víza a účel pobytu. Táto povinnosť sa riadi Zákonom o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 404/2011 Z. z. a Zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z. Podľa týchto právnych predpisov je Ubytovacie zariadenie povinné uchovávať tieto osobné údaje o zákazníkoch po dobu 5 rokov.
 2. Okrem zákonom stanovených osobných údajov Ubytovacie zariadenia uchováva a spracováva aj emailovú adresu a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sú využívané na komunikáciu pred, počas a po skončení pobytu zákazníka. Ubytovacie zariadenie prehlasuje, že e-mailové adresy neposkytuje tretím osobám a subjektom.
 3. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať Ubytovacie zariadenie o prehľad svojich osobných údajov. Ubytovacie zariadenie sa však musí riadiť vyššie uvedenými zákonmi a vymenované osobné údaje môžu byť vymazané až po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.

 

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 1. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečil ochranu spracovania osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania osobných údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov, vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä Nariadenia.
 2. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:
 3. k osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby Ubytovacieho zariadenia, ktoré budú mať Ubytovacím zariadením stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá taká osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom;
  Osobné údaje budú spracovávané v priestoroch Ubytovacieho zariadenia, do ktorého budú mať prístup iba oprávnené osoby;

Ubytovacie zariadenie zabráni neoprávnenému čítaniu, vytváraniu, kopírovaniu, prenosu, úprave či vymazaniu záznamov obsahujúcich osobné údaje;

Ubytovacie zariadenie vykoná také opatrenia, ktoré umožnia určiť a overiť komu boli osobné údaje predané, kým boli spracované, pozmenené alebo zmazané.

Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje prostredníctvom vlastných vnútorných predpisov zabezpečiť, že zamestnanci a iné osoby, ktoré budú spracovávať osobné údaje, budú tak vykonávať iba za podmienok a v rozsahu stanovenom Ubytovacím zariadením. Ubytovacie zariadenie a zamestnanci budú zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov a to aj po skončení pracovného pomeru v Ubytovacom zariadení. 

KAMEROVÝ SYSTÉM 

 1. Ubytovacie zariadenie využíva k prevencii a ochrane svojich zákazníkov, svojho aj ich majetku kamerový systém. Ubytovacie zariadenie prehlasuje, že so záznamami žiadnym spôsobom nepracuje a neposkytuje ich tretím osobám či subjektom.

 Dátum poslednej aktualizácie: 22.5.2018